Kalender

Kalender2017-11-12T23:32:26+00:00

MonthWeekDay
September 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019

12 UTC - 12 UTC: WW Digi DX Contest - LA6VQ (om antennene er klare)

12 UTC - 12 UTC: WW Digi DX Contest - LA6VQ (om antennene er klare)
1.9.2019

12 UTC - 12 UTC: WW Digi DX Contest - LA6VQ (om antennene er klare)

12 UTC - 12 UTC: WW Digi DX Contest - LA6VQ (om antennene er klare)
2.9.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
3.9.2019 4.9.2019

Foredrag - Kom i gang med DMR - Sandgotna Skole

Foredrag - Kom i gang med DMR - Sandgotna Skole
5.9.2019 6.9.2019 7.9.2019 8.9.2019
9.9.2019 10.9.2019 11.9.2019 12.9.2019

Møte Sambandstjenesten

Møte Sambandstjenesten
13.9.2019 14.9.2019 15.9.2019
16.9.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
17.9.2019 18.9.2019 19.9.2019 20.9.2019 21.9.2019 22.9.2019
23.9.2019 24.9.2019 25.9.2019 26.9.2019 27.9.2019 28.9.2019 29.9.2019
30.9.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
1.10.2019 2.10.2019 3.10.2019 4.10.2019 5.10.2019 6.10.2019

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"