LA6VQ

About Frode Igland

This author has not yet filled in any details.
So far Frode Igland has created 23 blog entries.
4 06, 2020

WSJT-X 2.2.0 er klar for nedlasting

By |2020-06-04T22:22:59+00:004.6.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X 2.2.0 i endeleg versjon vart tilgjengeleg for nedlasting 2. juni 2020. Den kan nedlastast frå WSJT-X sine heimesider.

Versjon 2.2.0 inneheld klare forbetringar av dekodinga for nesten alle modusa i WSJT-X. Til dømes dekoder FT8 no meldingane i tre omgongar mot slutten av kvar 15 sekunds mottakssekvens, første gong etter 11,8 sekund og siste gong etter 14,7 sekund. Når det er tett på bandet, gjev dette gjennomsnittleg 10 % fleire dekodingar. I tillegg er det no laga eige meldingsformat for WW Digi DX Contest (som kjem i slutten av august). Meldingsformatet for EU VHF Contest endra og er ikkje lenger kompatibelt med tidlegare versjonar av WSJT-X, så dersom du skal delta i contest som bruke dette meldingsformatet, du bruke den nye versjon 2.2.0.

Brukarvegleiinga for WSJT-X 2.2.0 er omsett til norsk og finst både på WSJT-X sine heimesider og på WSJT-X 2.2.0 Norsk brukerveiledning. Frå og med denne versjonen er grensenittet for WSJT-X førebudd også for andre språk enn engelsk og det vil eg nok også sjå på om litt.

Last ned WSJT-X 2.2.0  og prøv dei nye funksjonane.

Lukke til.

73 Frode LA6VQ

 

 

 

29 05, 2020

WSJT-X 2.2.0-rc3 klar for testing – med norsk brukarvegleiing

By |2020-05-29T18:41:07+00:0029.5.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X versjon 2.2.0 er kommen i betaversjon nr 3, kalla WSJT-X 2.2.0-rc3. Dersom du vil vere med på betatesting av dette svært populære programmet for svake signal, kan du laste det ned frå WSJT-X si heimeside.

Brukarvegleiing på norsk finst på Norsk brukarvegleiing for WSJT-X 2.2.0-rc3. Den er omsett til norsk av LA6VQ Frode.

Den viktigaste endringa i denne tredje betaversjonen er oppdatering av hamlib-koden som vert brukt til dataassistert styring av mange typar radioar. Elles er det nokre rettinger av mindre feil i dei to føregåande betaversjonane.

Det er venta at den endelege versjonen av WSJT-X 2.2.0 (dvs. utan -rc#) vert utgjeven første veka i juni.

God testing til dei som vil betateste og god pinse til alle.

73 LA6VQ Frode

 

23 05, 2020

WSJT-X 2.2.0-rc1 – Ny betaversjon av WSJT-X er ute

By |2020-05-23T20:33:48+00:0023.5.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X, programmet for svake digitale signal,  er komme i ny beta-versjon kalla WSJT-X 2.2.0-rc1. Brukarvegleiinga til den nye versjonen finn du på WSJT-X 2.2.0-rc1 – Brukerveiledning, norsk. Den er omsett av LA6VQ Frode, som gjerne høyrer frå deg om du finn feil eller noko du ikkje forstår.

“-rc1” står for “release candidate 1” (utgjevingskandidat 1), dvs. ein beta-versjon som er sendt ut for testing i større skala. Tek du den i bruk, er det viktig at du melder tilbake til utviklargruppa dersom du finn feil eller at programmet oppfører seg på ein uventa måte. Sidan den nye versjonen er ei beta-utgåve, kan den kun brukast til 10. juni 2020. Ifølgje e-post frå Joe Taylor, K1JT, vil det komme ny beta-versjon måndag 25. mai.

WSJT-X 2.2.0-rc1 inneheld mange forbetringar. For FT8 er dekodinga no delt i tre omgangar, der første dekodingomgang startar etter 11,8 sekund av den 15 sekund lange mottakssekvensen og gjev deg omlag 85 % av dekodingane. Den to siste startar etter 13,5 sekund og 14,7 sekund. Samla sett gjev dette omlag 10 % fleire dekodingar på eit tettpakka band. Signalrapportane er no meir korrekte både for sterke og svake signal. For andre modus som FT4, JT4, JT65 og WSPR er det også gjort endringar som gjev betre dekoding.

Måten ein sender og dekoder meldingsformatet for EU VHF Contest er endra og er ikkje kompatibel med tidlegare versjoner.  Alle som vil køyre contestar som nyttar meldingsformatet til EU VHF Contest må derfor laste ned den nye versjon 2.2.0 straks den kjem i endeleg utgåve. Det er også laga eit eige meldingsformat for WW Digi DX Contest som går siste helga i august.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

27 11, 2019

Ny versjon: WSJT-X versjon 2.1.2 er ute, med norsk brukarvegleiing

By |2019-11-27T17:19:59+00:0027.11.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Måndag 25. november publiserte WSJT-X-gruppa ei oppdatering av WSJT-X, no til versjon 2.1.1. Denne oppdateringa retta mindre feil som fanst i versjon 2.0.1 som kom i sommar. På grunn av ein nylaga feil i det innebygde riggstyringsprogrammet OmniRig kom det neste dag ein versjon 2.1.2 som retta den nye OmniRig-feilen.

Som vanleg er den norske omsetjinga av brukarvegleiinga til versjon 2.1.2 raskt oppdatert og finst på WSJT-X 2.1.2 Brukerveiledning, norsk, på LA1B.no og på WSJT-X sine heimesider WSJT-X 2.1.2 Brukerveiledning, norsk, på K1JT sin WSJT-X-side.

Det er mykje nyttig å lære om ein bruker litt tid til å setje seg inn korleis programmet verkar.

73 og god lesnad, Frode LA6VQ

2 08, 2019

WSJT-X 2.1.0 Norsk brukarvegleiing – Ny konkurranse for FT4 og FT8

By |2019-08-02T13:28:15+00:002.8.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Framsida på WSJT-X 2.1.0 Brukerveiledning

WSJT-X-programmet kom ut i ny versjon i midten av juli. Versjon 2.1.0 inneheld ein ny modus kalla FT4. Denne modusen er utvikla for å vere ein konkurransemodus, ikkje for vanleg operasjon. Med sendesekvens og mottakssekvens kvar på 7,5 sekund er FT4 dobbelt så rask som FT8. For å greie det treng FT4 83,3 Hz bandbreidd mot 50 Hz for FT8. FT4 har også ein noko høgare terskel for dekoding. FT4 dekoder ved signal-støyforhold ned til -17,5 dB, medan FT8 dekoder ned til -21 dB, dvs. 3,5 dB djupare enn FT4.

WSJT-X 2.1.0 inneheld også forbetringar i korleis signalbølgeformene vert genererte, raskare dekoding og fleire andre mindre forbetringer. Fram til no har Windows-utgåvene av programmet vore like for Windows 32-bit og 64-bit operativsystem. Windows-utgåva av WSJT-X 2.1.0 kjem no i både 32-bit- og 64-bit-versjonar, der 64-bit-versjonen gjev endå raskare dekoding enn før.

Som tidlegare har eg oppdatert brukarvegleiinga også for versjon 2.1.0.  WSJT-X 2.1.0 Brukerveiledning på norsk finn du her. Du vil også finne den på WSJT-X si heimeside når Joe Taylor K1JT får tid til å laste den opp.

Det kan vere smart å bokmerke linken i nettlesaren din og også å gjere den tilgjengeleg når du ikkje er tilkobla internettet. Som alltid er det mykje å lære for den som vil setje seg inn i korleis WSJT-X verkar.

 

World Wide Digi DX Contest – Ny verdsomspennande konkurranse for FT4 og FT8

Dei som vil prøve FT4 og FT8 i konkurranse får høve til det i den nye store konkurransen World Wide Digi DX Contest som vil  gå føre seg seg frå laurdag 31. august 12oo UTC til søndag 1. september 1159 UTC. De finn reglane for WW Digi DX Contest, med norsk omsetjing i høgre sidestolpe.

Lukke til med WSJT-X 2.1.0.

Finn du trykkfeil eller andre feil i omsetjingane, høyrer eg gjerne frå deg.

73 Frode LA6VQ

1 02, 2019

Norsk omsetjing av brukarvegleiinga for WSJT-X 2.0

By |2019-04-17T18:07:42+00:001.2.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Det er no utarbeidd ei omsetjing til norsk (bokmål for dei som måtte uroe seg) av heile brukarhandboka for WSJT-X 2.0, ein programpakke for digitale modus der programmet FT8 for tida er svært populært. Det er LA6VQ Frode som har omsett også denne brukarvegleiinga for WSJT-X.

Omsetjinga er lagt ut som ei nettside og finst som link på Bergensgruppen si heimeside LA1B.no WSJT-X 2.0 på norsk – LA1B.no og på WSJT-X 2.0 på norsk – K1JT. Utforminga som ei nettside gjer den lettare å halde oppdatert etter som programmet kjem i nye versjonar. Utforminga er identisk med den engelske originalen.

Det er mykje nytt og nyttig å lære ved å lese gjennom brukarvegleiinga. Alle som brukar eitt eller fleire av programma i programpakken WSJT-X vil ha god nytte av å lese gjennom brukarvegleiinga og vil etterpå forstå mykje betre korleis programmet verkar og kvifor. Det kan vere lurt å setje bokmerke på linken, og gjere den tilgjengeleg også når du ikkje er tilkobla internett slik at du kan lese når du vil.

Finn du feil, trykkfeil, eller har forslag til forbetringar, er eg svært takksam for konkrete tilbakemeldingar.

73 Frode LA6VQ

31 01, 2019

Bergensgruppen representert i CQ World Wide Contest Committee

By |2019-01-31T18:49:55+00:0031.1.2019|Contesting, HF-SEKSJON, Nyheter|

Etter førespurnad frå CQ World Wide Contest Director våren 2018, er LA6VQ Frode sidan hausten 2018 nytt medlem av CQ World Wide Contest Committee.

CQ World Wide Contest Committe står for gjennomføringa av CQ World Wide-contestane for SSB og CW i slutten av oktober og november. Dette er dei to største konkurransane for radioamatørar med fleire titusen deltakarar kvart år. Sist år var det mellom 8000 og 9000 innsende loggar i kvar av dei. Komiteen har ansvar for konkurransereglane, overvaking av konkurransane medan dei pågår, mottak og sjekking av loggar, utsending av loggsjekkingsrapportar til alle deltakarar og utarbeiding av resultatlister. Komiteen avgjer også diskvalifikasjonar og deler ut åtvaringar til deltakarar som bryt konkurransereglane.

I komiteen har Frode mellom anna fått ansvar for å sjå på korleis contest-komiteen kan bruke sosiale media for å promotere contestane og kommunisere med alle som er interesserte i radiosport og som har idear om korleis ein kan forbetre contest-opplevinga til deltakarar og andre involverte.

Dersom du har forslag til til forbetringar av CQ World Wide-contestane, vil eg gjerne høyre frå deg. Dette gjeld både norske og nordiske radioamatørar. E-postadressen finst på QRZ.com. I tillegg finst eg på Facebook og Twitter.

73 Frode LA6VQ

12 12, 2018

Bergensgruppens grand old man LA4HC er 90 år

By |2019-04-17T18:06:21+00:0012.12.2018|Nyheter|

LA4HC – 90 år og still going strong

Den 12. desember 2018 fyller LA4HC Brynjulv Hansen, Bergensgruppens «grand old man», 90 år. Det synes vi er verd noen ord.

Brynjulv har vært på luften siden han tok lisensen i 1949. Det er 70 år siden neste år. Han utdannet seg til radiotelegrafist og reiste deretter som telegrafist i utenriksfart, inntil han ble «headhuntet» som telegrafist til Bergen Radio. På det tidspunkt var Bergen Radio den kystradiostasjonen i verden med størst trafikkmengde. Der ble han noen år til han igjen ble headhuntet til Forsvarets Forskningsinstitutt sin radaravdeling som nylig var etablert i Bergen for å arbeide med hemmelige prosjekter innen radarteknologi. Da han gjorde oppmerksom på at han var telegrafist og at radar ikke var hans felt, fikk han til svar: «Her trenger vi noen vi kan stole på». På FFIs radaravdeling deltok Brynjulv i utviklingen av viktig og svært hemmelig teknologi. Etter noen år ville FFIs mektige sjef Finn Lied samle alle FFI-virksomheter på Kjeller. Det østlandske flatlandet fristet imidlertid ikke en seilsportentusiast som var vant utsikt til minst sju fjell og umiddelbar nærhet til fjord og hav. Straks Brynjulv hadde takket ja til et tilbud om en annen ny jobb, kom det en telefon fra Sjøforsvaret som ville ha ham til Haakonsvern i stedet, og slik ble det. Det ble begynnelsen på en 30 år lang karriere i Sjøforsvaret, der Brynjulv blant annet jobbet med teknologi for elektronisk krigføring og mottiltak. Derfra pensjonerte Brynjulv seg som 70-åring for tjue år siden.

I Bergensgruppen kom Brynjulf med i styret kort tid etter at han hadde tatt lisensen. I styret gjorde han tjeneste som medlem og formann i flere tiår. Han var også sentral i sambandsgruppen og i arbeidet med å skaffe nytt klubblokale på Kronstad Hovedgård, som var Bergensgruppens samlingssted før gruppehytten på Totland i Fana ble overtatt på 1980-tallet. Brynjulv var også i mange år eksaminator for lisensprøven og har uteksaminert mange av Bergens radioamatører.

I tillegg til alle sine profesjonelle og amatøraktiviteter, var Brynjulv også styremedlem i NRRL i en årrekke. For sine tjenester for radioamatørene i Bergen og på Vestlandet er Brynjulv for lengst utnevnt til æresmedlem av Bergensgruppen i Norge, og allerede i 1973 ble Brynjulv utnevnt til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden for sine tjenester på nasjonalt nivå.

Inngangen til radiobua til LA4HC – legg merke til dørskiltet

Brynjulv og hans Turid bor i Bergen sentrum uten antenneforhold for HF, men desto bedre er forholdene på hans hytte-QTH på Drange i Os kommune. Der bor han fra tidlig vår til høsten siger på, bare avbrutt av faste byturer for bowling, der han er hard negl å knekke. Fra hytten er han på radioen hver dag. Brynjulv er definitivt «still going strong». Med sine skarpe observasjoner og treffende replikker en bergensk kjuagutt verdig, er han en høyt verdsatt deltaker på Vestlandsringen hver morgen. Som andre deltakere sier: Det blir litt ekstra gøy når Brynjulv er med.

LA4HC er på DXCC Honor Roll

Da Brynjulv ble pensjonist fikk han tid til å ta opp igjen DX-ing fra sitt utmerkede hytte-QTH. Et viktig mål ble nådd da han for et par år siden ble innlemmet i DXCC Honor Roll (bekreftede kontakter med 331 eller mer av de 340 DXCC-enhetene). Nå mangler kun noen ytterst få av de ubebodde og sjeldent aktiverte øyene. I skrivende stund holder han skarpt øye med om det blir noe av den polskledede DX-pedisjonen til Bouvetøya, som han mangler. Når dette leses, kan 3Y være i boks.

Brynjulv låner villig ut sin stasjon. Både undertegnede og andre har hatt gleden av å kjøre fra Brynjulvs utmerkede hytte-QTH. De siste årene har jeg f.eks. hatt fri tilgang («det er bare å gi beskjed») til hans stasjon for å kjøre noen av de større DX-contest-ene. Det er en fryd å kjøre contest derfra, og før contest-en tar Brynjulv og hans tekniske høyre hånd LA7NO Per-Tore seg en runde for å gjøre stasjonen klar for contest-bruk. Stasjonen og QTH-ets kvalitet reflekteres i resultatene.

Brynjulv har på veldig mange måter vært viktig for radioamatørvirksomheten både på Vestlandet og nasjonalt gjennom sin snart 70-årige amatørkarriere. Det er med glede, ærbødighet og takknemlighet vi gratulerer Brynjulv med 90-årsdagen.

For Bergensgruppen av NRRL

Frode Igland LA6VQ

29 11, 2018

WSJT-X 2.0-rc5 er ute – med norsk omsetjing

By |2018-11-29T15:57:00+00:0029.11.2018|Nyheter|

WSJT-X 2.0 kom i kandidatversjon 5 (RC5) den 26. november. Dette er den siste kandidatversjonen før den ordinære versjonen vert utgjeven den 10. desember. RC5 inneheld feilrettingar og nokre nye funksjonar. Denne versjonen kan kun brukast med den nye 77-bitsprotokollen som vart introdusert i den førse kandidatversjonen (RC1) av WSJT-X 2.0. Dersom du vil bruke den gamle 75-bitsprotokollen eller FT8 DXpedisjonsmodus må du bruke den siste ordinære versjonen som er WSJT-X 1.9.1.

Du kan laste ned den nye kandidatversjon 5 frå WSJT-X si heimeside. Også for denne versjonen har eg omsett hurtigstartguiden. Den norske hurtigstartguiden finst også på heimesida til WSJT-X. Før du tek i bruk programmet vil eg sterkt tilrå at du les nøye gjennom hurtigstartguiden og set deg godt inn i det som står der. Det vil truleg spare deg for litt frustrasjon, men også gjere deg klar for fullversjonen av WSJT-X 2.0 når den kjem om nokre veker.

Lukke til med testinga av WSJT-X 2.0-rc5.

73 Frode LA6VQ

14 11, 2018

WSJT-X 2.0 kandidatversjon 4 er klar – med norske instruksar

By |2018-11-14T19:08:18+00:0014.11.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Kandidatversjon 4 av den nye WSJT-X versjon 2.0 vart tilgjengeleg den 12. november, nett som planlagt. Det viktigaste i denne versjonen er at den gamle versjonen av FT8 no er kutta ut, slik at denne versjonen kun inneheld FT8 i den nye 75-bitsprotokollen som vert introdusert i versjon 2.0. Dersom ein vil bruke den gamle FT8-protokollen, må ein bruke WSJT-X 1.9.1. Den nye versjonen er mest truleg siste betaversjon før den endelege fullversjonen av WSJT-X 2.0 vert utgjeven omlag 10. desember. Naudsynte feilrettingar som ikkje kan vente til fullversjonen kjem, vil eventuelt bli retta i ein ny kandidatversjon innan eit par veker. Kandidatversjon 4 vil ikkje verke lenger enn til 31. desember, på same måten som kandidatversjon 3 som vart utgjeven for ein månad siden, ikkje vil verke lenger enn til 30. november  2018.

Også den nye versjonen er vidareutvikla for konkurransebruk. Ein kan no også bruke kallesignal som ikkje har standard format, t.d. YW50FIFA, eller som er samansett, t.d. SM4/LA6VQ. I tillegg er ein del feil retta opp. Dersom du vil teste den nye versjonen og gjere deg kjend med korleis den verkar, kan du laste den ned frå WSJT-X-sida.

Også for denne versjonen er det laga ein oppdatert “Quick Start Guide”, som eg har omsett til norsk. Den norske omsetjinga kan du også laste ned frå WSJT-X-sida, i tillegg til at du finn den her. Les den nøye før du går i gong med kandidatversjon 4.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

 

18 10, 2018

WSJT-X versjon 2.0 – kandidatversjon 3 er ute, inkludert omsett vegleiing

By |2018-10-21T18:50:40+00:0018.10.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Utviklinga av WSJT-X går vidare. Kandidatversjon 3 (RC3) av WSJT-X 2.0 vart publisert 17. oktober 2018 og er no tilgjengeleg for nedlasting og betatesting. I den nye RC3-versjonen er det mellom anna bygd inn ein del ny funksjonalitet for kallesignal med ekstra suffiks, konkurransar, automatisk logging og ei betre algoritme for utrekning av signal/støyforhold. I tillegg er det komme ny fargekoding for dekoda signal med direkte identifikasjon av stasjonar som brukar Logbook of The World. Den nye versjonen av WSJT-X 2.0 kan lastast ned frå heimesida for WSJT-X.

Dette er den siste versjonen der ein kan dekode FT8-signal med både den gamle kodinga og den nye 77-bitskodinga. Frå og med neste versjon vil dei nye versjonane kun dekode dei nye 77-bitsmeldingane, så dersom du bruker FT8 kan det nok vere på tide å oppdatere seg på dei nye formata.

I samband med den nye kandidatversjonen er også hurtigstartvegleiinga for WSJT-X 2.0 oppdatert. Eg har omsett også den nye versjonen av hurtigstartvegleiinga, og den omsette vegleiinga kan du laste ned her  eller på heimesida for WSJT-X (der du også finn den engelske utgåva).

Lukke til med testinga av den nye WSJT-X-utgåva.

Frode LA6VQ

 

24 09, 2018

Ny versjon av WSJT-X – Hurtigstartguide omsett til norsk

By |2018-09-26T12:01:24+00:0024.9.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X-gjengen med K1JT Joe Taylor i spissen  kom sist veke med ein betaversjon av WSJT-X 2.0-rc1, ein såkalla “kandidat for utgjeving” (“-rc1” betyr release candidate 1). I den nye versjonen er meldingslengda auka til 77 bits  frå 72 bits (MSK144) og 75 bits (FT8). Denne utvidinga gjer  at det no er mogleg å bruke lange kallesignal, enten slike som har ekstra prefiks og suffiks, eller kallesignal som ikkje følgjer standardoppskrift for kallesignal. Utvidinga gjev også plass til betre feilretting. For FT8-modusen er programmet no også førebudd for bruk i konkurransar, særleg på VHF og for nokre konkurransar for digitale modus som tillet FT8 som modus. Også MSK144-modusen, som vert mykje brukt på 6 meter, har fått litt puss.

Utvidinga til 77 bits gjer at den dei nye FT8- og MSK144-modusane ikkje er kompatible med dei kjende FT8- og MSK144-modusane. For MSK144 er dette innført allereie i kandidatversjonen som kom sist veke. For FT8, som har mange fleire brukarar enn MSK144, vil det verte ein gradvis overgong fram til endeleg versjon av WSJT-X 2.0 vert slept rundt 10. desember. Det er planlagt tre kandidatversjonar før den endelege versjon 2.0 kjem i desember. I denne kandidatversjonen og den neste vil programmet kunne dekode både 75 bits og 77 bits FT8, men frå tredje kandidatversjon (-rc3), som er venta rundt 12. november, vil programmet ikkje lenger vere kompatibelt med den opphavelege FT8-modusen. Vil ein bruke opphaveleg FT8, må ein halde seg til den siste ordinære versjonen som er versjon 1.9.1. Alle kandidatversjonane får avgrensa levetid på omlag 1,5 månad, sjølvsagt for å unngå at det oppstår problem med dei som ikkje har følgd med på oppdateringane (skal ein delta i betatesting lyt ein følgje med på oppdateringane som kjem).

Sidan dei to modusa ikkje er kompatible har WSJT-X-gjengen rådd til at ein under betatestinga av kandidatversjonane ikkje bruker versjon 2.0 på dei vanlege FT8-frekvensane, men held seg på 40 meter og 20 meter på 7,078 MHz og 14,078 MHz. For MSK144 rår dei til 50,380 MHz. Etter kvart vil den nye versjonen overta dei vanlege frekvensane for FT8 og MSK144.

Eg har omsett meldinga som omtaler  nye funksjonar i WSJT-X v2.0. I tillegg har eg omsett hurtigstartvegleiinga til WSJT-X 2.0, slik at du kan komme kjapt i gong. Omsetjingane er også sende til Joe Taylor for publisering på heimesida for WSJT-X, så dei dukkar truleg opp også der etter kvart.

Vil du prøve den den nye versjonen og medverke i  betatestinga, vil eg rå til at du først lastar ned og les nøye gjennom heile hurtigstartvegleiinga før du startar. Sjølve programmet, både i versjon 1.9.1 og 2.0-rc1, finn du som før på K1JT Joe Taylor si WSJT-X-side.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

Tillegg 27. september 2018

Ein ny kandidatversjon WSJT-X v2.0-rc2 med mindre feilrettingar vart utgjeven 25. september 2018, og kan lastast ned frå WSJT-X si heimeside. Det betyr at versjonsnummereringa som er omtala utgjevingsplanen i dei to dokumenta er endra frå -rc2 til -rc3 og frå -rc3 til-rc4.

Frode

28 06, 2018

FT8 DX-pedisjonsmodus – brukarmanual på norsk

By |2018-06-28T23:09:51+00:0028.6.2018|Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare|

FT8 DX-pedisjonsmodus er ein del av WSJT-X-programvaren og vart utvikla for å kunne handtere ein skikkeleg pile-up på stasjonar frå svært sjeldne DXCC-einingar i periodar med svake signal. DX-pedisjonen til KH1 Baker Island i Stillehavet var den direkte grunnen til at Joe Taylor K1JT, Steven Franke K9AN og resten av WSJT-X-gjengen sette i gong arbeidet med å utvikle DX-pedisjonsmoduset for FT8. Baker Island har ikkje vore på lufta på svært mange år, og av verneomsyn vil den heller ikkje komme på lufta igjen på mange år, sidan amerikanske styresmakter er svært restriktive med landgongsløyver. No er vi nær botnen av solflkekksyklusen og DX-signala er jamnt over svake, så ein var ikkje heldig med kor tid ein fekk løyve til å gå i land på denne øya som er så sjeldan aktiv. Derfor var det ønskjeleg med noko betre enn dei svaksignalmodusa som allereie fanst i WSJT-X.

DX-pedisjonen til Baker Island er no i full gong. Det er mykje som tyder på at øya fortener namnet sitt, sidan dei rapporterer om meir enn 40 grader allereie på føremiddagen, så det er meir enn propagasjonane som er krevjande. For ein gongs skuld ligg Noreg fint til med kortast avstand av dei europeiske landa, og utan store DX-nasjonar mellom oss og Baker Island, så når dei vil køyre Europa burde vi har bra utgongspunkt. Fleire norske stasjonar har allereie køyrd KH1/KH7Z på FT8, CW, og SSB. Det har dei gjort sjølv om A-indeksen har vore nokså høg og storsirkelen går rett gjennom nordlysbeltet rundt Nordpolen. Når A-indeksen kjem ned, får vi tru at det kan vere mogleg å køyre denne svært sjeldne DXCC-eininga også frå nokså vanlege stasjonar.

Versjon 1.9.1 er den nyaste versjonen av WSJT-X med FT8 DX-pedisjonsmodus. Den kom for nokre få veker sidan og er stabil etter fleire runder med betatesting av tidlegare versjonar på lufta. Dette vert den første skikkeleg testen av FT8 DX-pedisjonsmodus i praksis. Vil du køyre FT8 DX-pedisjonsmodus rår eg til at du lastar ned versjon 1.9.1 frå WSJT-X sine heimesider. FT8 DX-pedisjonsmodus verkar på ein annan måte enn vanleg FT8-operasjon. Den bruker også eit mykje breiare frekvensområde enn dei 2000 Hz som er tilrådde for vanleg FT8.  Derfor skal FT8 DX-pedisjonsmodus heller ikkje brukast på dei vanlege FT8-frekvensane, men på førehandsbestemte frekvenser for kvar DX-pedisjon. Programvaren styrer svært mykje av det som skjer, og det er ingen brukarval eller manuelle løysingar i DX-pedisjonsmoduset.

Brukarmanualen for FT8 DX-pedisjonsmodus finn du på same side som programvaren. Til glede for dei som likar betre å lese på norsk enn på engelsk har eg omsett denne brukarmanualen til norsk.

Brukarmanualen på norsk kan du laste ned her.

Den er også send til Joe Taylor K1JT, som takka for  omsetjinga og lova at han ville legge den ut på WSJT-X-sidene saman med andre omsetjingar, men det har han førebels ikkje gjort. Derfor  legg eg den ut her på LA1B.no.

For dei som lurer på om JTAlertX kan brukast saman FT8 DX-pedisjonsmodus, så kan den ikkje det, og det er det heller ikkje bruk for. JTAlertX er til god hjelp når du skal sortere alle stasjonar som vert dekoda, for å finne nokon du vil ha kontakt med. FT8 DX-pedisjonsmodus bruker du når du er på jakt etter éin stasjon. Då er det ikkje så viktig å vite om du har køyrd nokon av dei andre i pile-up-en.

Finn du feil, eller noko er uklart, er det berre å ta kontakt.

Som du ser på illustrasjonen til høgre, vert det kalla i alle periodar, dvs. både på 00 og 30 sekund og på 15 og 45 sekund. Det betyr at ikkje alle har lese brukarmanualen, men endå verre er det at dei bryt ein av dei viktigaste reglane for DX-ing: Ikkje kall ein DX-stasjon du ikkje kan lese. Det gjeld også for FT8. Dei som kallar på 00 og 30, vil neppe få kontakt, dersom DX-stasjonen kallar på same tid. Ikkje ver ein slik DX-jeger. Les du brukarmanualen og følgjer den og reglane for god DX-praksis, så kan det godt hende du får ein ATNO (All Time New One) i loggen.

Lukke til.

73 Frode LA6VQ

11 06, 2018

Logbook of the World – har du lyst å komme i gong?

By |2018-06-12T11:27:40+00:0011.6.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, Satelitt, VHF/UHF|

Snart kan også du vere ein av dei som deler denne utsegna.

Logbook of the World (LoTW) er American Radio Relay League (ARRL) sitt verkty for elektronisk QSL. Ved hjelp av LoTW kan du få elektronisk QSL som vert godteke for mellom anna ARRL sine mest kjende diplom: DX Century Club (DXCC) og Worked All States (WAS). Elektronisk QSL frå LoTW vert også godteke for to av CQ Magazine sine populære diplom Worked All Zones (WAZ) og CQ WPX (WPX).

I tillegg til sjølve stadfestinga av QSO-ane, kan ein også søkje om dei ulike diploma direkte frå LoTW. Dette gjer søknadsprosedyren mykje enklare enn ein søknad på papir og basert på QSL-kort. Første gongen ein søkjer om DXCC-diplomet, må ein velje om ein vil søkje elektronisk basert på kun LoTW-stadfesta QSO-ar eller papirbasert med berre QSL-kort. Ein kan ikkje kombinere QSL-kort og LoTW-stadfestingar i den første søknaden, men deretter kan ein blande så mykje ein vil. Det er også eit poeng at LoTW-baserte diplom-søknader tek 1-2 dagar å handsame, medan papirbaserte søknader kan ta 3-4 veker. Etter kvart vert LoTW-stadfestingar i praksis også godtekne for mange andre diplom, sjølv om reglane for desse diploma fortel at ein må legge fram QSL-kort. Det er mykje opp til diplom-manageren for diplomet.

Det er viktig å understreke at LoTW ikkje er nokon fullgod erstatning for QSL-kort, og det er ingen grunn til å slutte å sende QSL-kort sjølv om du bruker LoTW. LoTW-stadfestingar er lite dekorative og eignar seg dårleg til utstilling eller framsyning, men er du den utolmodige typen, vil nok LoTW vere eit raskt, billeg (gratis når du har pc og internett) og effektivt tillegg til QSL-kort.

Logbook of the World har etter kvart blitt det mest populære verktyet for elektronisk QSL, med nær 107 000 registrerte brukarer som snart har lasta opp 1 milliard QSO-ar. Sidan fleire DX-cluster viser om den meldte stasjonen bruker LoTW og/eller eQSL, er det etter kvart blitt slik at ein del radioamatørar nesten utelukkande ser etter og køyrer stasjonar som bruker LoTW. LoTW samarbeider no også med Club Log, slik at ein med nokre få tastetrykk kan oppdatere Club Log-statusen med nye LoTW-stadfestingar.

Trass i at mange allereie bruker LoTW, er det også mange som tykkjer det er litt vanskeleg å komme i gong. Ein av grunnane er at instruksjonane kan vere litt vanskelege å forstå (det er til og med ARRL samde i). For nokre år sidan, medan LoTW framleis publiserte omsetjingar til mange språk, laga eg derfor ei norsk omsetjing av instruksjonane for å komme i gong. Kort tid etter fjerna dei dessverre alle omsetjingane. No gjer eg den norske omsetjinga tilgjengeleg igjen. Når du kjem i gong og får brukt LoTW-verktyet litt, vert det heile meir forståeleg. Her som elles gjeld det at øving gjer meister, og hugs at meir enn 100 000 radioamatørar verda over trass alt har fått det til.

Du finn Veiledning for å komme i gang med LoTW – oversatt av LA6VQ Frode Igland som pdf-fil som du kan laste ned og studere på eigen hand.

Frode LA6VQ

9 04, 2018

Bergensgruppen har verdas beste rookie!

By |2018-05-11T10:53:35+00:009.4.2018|Nyheter|

LB1AH Irmantas Butkevicius vann rookie-klassen i CQ World Wide DX Contest SSB (CQWW SSB 2017) som gjekk av stabelen siste helga i oktober 2017. Rookie betyr at ein har hatt lisens i mindre enn tre år.

CQ World Wide DX Contest SSB er verdas største radiosportkonkurranse, med over 8500 deltakarar som sende inn logg i 2017 og enda nokre til som deltok utan å sende logg. I Rookie-klassen var det nesten 350 deltakarar frå heile verda. Med 773 816 poeng sette Irmis også ny norsk rekord i Rookie-klassen. Irmis køyrde frå gruppestasjonen på Totland i Fana. Med 31,7 timars innsats av dei 48 timane contest-en varte, vart han ikkje berre nr 1 i Noreg og nr 1 i Europa, men alså nr 1 i verda. Irmis har også vore på laget i Bergensgruppen LN1B sine fine førsteplassar i Noreg i klassen Multi-Operator Single Transmitter både i Scandinavian Activity Contest SSB i 2016 og 2017 og i CQWW SSB 2016.

I CQWW SSB 2017 stilte LB1AH Irmantas Butkevicius i klassen Single Operator – All Bands – High Power – Assisted. I totalkonkurransen vart LB1AH Irmantas Butkevicius nr 2 i Noreg i denne klassen, etter LA6VQ Frode som fekk 1 065 405 poeng etter 42,5 timars innsats, så her tok Bergensgruppen dei to første plassane. Frode køyrde frå LA4HC Brynjulf sitt QTH på Drange i Os sør for Bergen.

 

3 03, 2017

Silent key LA9FB Lars Hefte, æresmedlem i Bergensgruppen

By |2017-03-03T16:18:36+00:003.3.2017|Nyheter|

Vårt æresmedlem LA9FB Lars Hefte gikk silent key onsdag 22. februar 2017, fire dager før sin 92-årsdag. Som så mange vossinger, hadde han mesteparten av sitt arbeidsliv i Forsvaret. Han tjenestegjorde som sambandsoffiser, sist som kaptein og sambandssjef på Ulven Leir i Os.

Allerede i februar 1949 finner vi Lars nevnt som ny amatør i «Amatørradio». På luften var han først og fremst CW-mann, men etter at han pensjonerte seg fikk han også stor interesse for digitale modes. Fra sin fine stasjon på Lepsøy var han aktiv helt til han flyttet på sykehjem for noen år siden, noe som ble godt dokumentert av den inngående QSL-bunken til Bergensgruppen.

Lars hadde et stort hjerte for funksjonshemmedes muligheter til å bli radioamatør. Han var sentral i LA5LGs Hjelpefonds arbeid for å få funksjonshemmede på Vestlandet på luften som radioamatører og nedla en stor innsats både med opplæring og praktisk hjelp med stasjoner, antenner og annet. Var det noe som skulle gjøres, var det aldri nei i hans munn.

Lars’ lange innsats for amatørradio og særlig aktiviteten i Hjelpefondet gjorde ham til en fortjent ridder av Den Gylne Nøkkels Orden allerede i 1975 og til æresmedlem i Bergensgruppen.

Begravelsen fant sted fra Os kyrkje fredag 3. mars 2017 med flere amatørvenner til stede. I anledning vårt æresmedlems bortgang og etter familiens ønske, har Bergensgruppen sendt en minnegave til Os Sjukeheim.

Vi har mistet et aktet medlem av vår hobby, en som gjorde mye for mange, men var lite opptatt av å snakke om det. Vi minnes Lars i takknemlighet.

 

For styret i Bergensgruppen i NRRL

Frode LA6VQ, sekretær

10 01, 2017

Bergensgruppen leverer tredje opplag av læreboka “Veien til internasjonal radioamatørlisens”

By |2017-01-10T12:14:04+00:0010.1.2017|Aktiviteter, Kurs, Nyheter|

Denne veka har Bergensgruppen levert tredje opplag av læreboka “Veien til internasjonal radioamatørlisens” til NRRL sitt hovudkontor. Boka har vore utseld nokre veker, så det var på høg tid med nytt opplag til kursa som skal starte no på nyåret. I tredje opplag er det berre gjort mindre rettingar av trykkfeil og språk, så boka skil seg ikkje frå tidlegare opplag.

Vi er også i startfasen med andre utgåve av boka. Det er planen at andre utgåve skal komme i løpet av 2017.

73 de LA6VQ Frode

17 10, 2016

LA4HC Brynjulv på DXCC Honor Roll

By |2016-12-27T17:29:11+00:0017.10.2016|Aktiviteter, HF-SEKSJON, Nyheter|

dxcchr

Snart kan LA4HC Brynjulv henge ein slik på veggen.

Vår æresmedlem LA4HC Brynjulv Hansen har etter målretta innsats hatt stadfesta kontakt med 332 av dei noverande 339 godkjende DXCC-einingar. I tillegg hadde Brynjulv kontakt med Juan de Nova Island under DX-pedisjonen dit i april i år, men manglar førebels QSL-kort eller LoTW-stadfesting for denne kontakten. Den kjem nok, slik at totalen vert 333 stadfesta DXCC-eningar.

Med dette er LA4HC Brynjulv kvalifisert for DXCC Honor Roll Mixed, dvs. mellom dei som manglar 9 eller færre stadfesta DXCC-einingar.

Det er all grunn til å gratulere Brynjulv med prestasjonen og plassen på æreslista!

No gjenstår berre våre to norske 3Y-øyar i sør, Bouvet-øya, som kjem på lufta i 2018, og Peter I-øya, Nord-Korea (P5), som vi aldri veit når vil komme på lufta, Johnston Island (KH3), Crozet Island (FT5W) og San Felix Island (CE0X). Dei blir nok køyrde etter kvart som dei kjem på lufta.

Brynjulv tok lisensen og fekk kallesignalet LA4HC i 1949 og har periodevis vore nokså aktiv både på lufta og som tillitsvald lokalt og nasjonalt. Det er jo ein grunn til at han er æresmedlem i Bergensgruppen og ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden. Dei aller fleste kontaktene som ligg til grunn for 332 stadfesta av 339 moglege DXCC-einingar er likevel gjorde frå hytte-QTH på Drange i Fana frå slutten av 1990-talet då Brynjulv tok opp igjen amatørradio som pensjonist. I jakta på nye DXCC-einingar har Brynjulv også aktivt søkt stasjonar som har vore brukarar av Logbook of The World (LoTW), for rask og effektiv stadfesting av kontaktene.

Så langt eg har fått undersøkt dagens oppdaterte DXCC-liste, er Brynjulv den einaste i Bergensgruppen som er på DXCC Honor Roll. Vi som framleis har langt igjen dit får berre akseptere at dei gamle framleis er eldst og la oss inspirere til å prøve å greie det same.

Good DX & 73 de Frode LA6VQ

10 10, 2016

Scandinavian Activity Contest SSB 2016 – vel blåst frå LN1B

By |2017-01-01T16:08:33+00:0010.10.2016|Aktiviteter, Contesting, HF-SEKSJON, Nyheter|

SAC SSB 2016 gjekk av stabelen laurdag 8. og søndag 9. oktober og LN1B kan seie seg nokolunde nøgd med innsatsen. Med 792 teljande QSO-ar og 137 multiplikatorar var forholda brukande – ikkje strålande, men klart betre enn i fjor. 40 m og 20 m vart som venta hovudbanda, men mot slutten på søndag kom 15 m bra inn med ein del DX og nokre fine multiplikatorar som løfta oss akkurat framom nestemann. Vi sveipa innom 10 meter innimellom, men fann ingen der.

161009-sac-ssb-2016-helge-lb5wb-i-full-konsentrasjon-gar-glipp-av-den-vakre-solnedgangen

Helge LB5WB er fullt konsentrert på CQ, lytting og logging under SAC SSB 2016. Først no får han sjå den vakre vakre solnedgongen i vest. Foto: LA6VQ Frode

I tillegg til å kalle CQ (Run) nesten kontinuerleg i 24 timar på hovudstasjonen, plukka vi ein del multiplikatorar på Irmis LB1AH sin Yaesu FT-991 med 100 W, T2FD-antenna (Tilted Terminated Folded Dipole) og bandpassfilter for kvart band. Bandpassfiltera fungerte fint når vi køyrde run-stasjonen på beam-antenna, men greide ikkje å filtrere godt nok når vi køyrde full effekt på 80/40-dipolen. Det er knapt å vente med kort avstand og tilnærma horisontal polarisering på begge antennene. Til seinare contest-ar vil vi nok trenge betre filtrering dersom vi skal “plukke multer” på ein eigen stasjon.

Loggprogrammet N1MM Logger+ fungerte fint. Nettverksversjonen for N1MM Logger+ er lett å setje opp og fungerer heilt fint i bruk. QSO-nr vert fordelt utan problem, men vi hadde ein kort periode der radio og N1MM Logger+ ikkje var på same band, slik at vi fekk varsel om duplikat-QSO på fleire stasjonar som insisterte på at vi ikkje hadde køyrt dei på same band. Vi fann det ut etter kort tid, og meiner at vi har fått rett band på alle QSO-ar.

161008-sac-ssb-reidar-la4xla-og-irmis-lb1ah-sjekkar-multer

Reidar LA4XLA og Irmis LB1AH sjekkar utsiktene for “multeplukking” under SAC SSB 2016. Foto: LA6VQ Frode

Basert på 560 innsende loggar måndag ettermiddag, ligg LN1B førebels på andreplass i Multi-One-klassen med 230 297 poeng (“claimed”, dvs. før loggsjekken) bak SK6AW.

Vi har imidlertid berre 152 poeng meir enn nr 3 som er SC3A, så her blir det viktig at vi har logga korrekt og unngår for mykje trekk i loggsjekken. OH1F har ikkje sendt inn sin logg enno. Poengsummen deira på CQ Contest sin live-score er over 600 000 poeng, og dei vil nok vinne Multi-One-klassen. Det kan sjølvsagt også dukke opp andre som vi ikkje veit om, så vi får berre vente spent på resten av loggopplastinga og ikkje minst loggsjekkinga.

Loggen er opplasta både til SAC-test sine heimesider og til NRRL Cup. Køyrer de contest-ar er det forresten fint om de hugsar å laste opp loggen også på NRRL Cup sine heimesider  og registrerer LA1B som klubbkallesignal i tillegg til dykkar eige kallesignal.

Takk til årets LN1B-team som bestod av Helge LB5WB, Reidar LA4XLA, Johnny LA1VNA, Irmis LB1AH og Frode LA6VQ. Det er god plass i vaktlista til fleire, så det er berre å hive seg med ved seinare contest-ar.

73 de Frode LA6VQ

16 04, 2016

Rapport frå Norsk Hammeeting 2016

By |2016-12-27T17:29:14+00:0016.4.2016|Nyheter|

Norsk Hammeeting gjekk av stabelen fredag 8. til søndag 10. april i Letohallen på Dal, nokre få km nordaust for Gardermoen. Allereie tidleg fredag ettermiddag tok det til å strøyme til med dei mest langvegsfarande radioamatørane.

Permo (Simarud) hadde kun utstilling i år, men gav 10 % rabatt på alt som vart tinga under Hammeeting-en. Dei hadde nok betre tid til å snakke med folk enn dei har hatt dei siste åra, då det har vore til dels hektisk langs salsborda deira. Permo viste fram eit fint utval av radioar for både HF og VHF/UHF, ein ACOM 2000 forsterkar med fjernkontroll og 2000 Watt, men hadde ikkje teke med så mykje anna denne gongen. Eidolon var der som i fjor med vekt på eit god utval av ANAN SDR-radioar, antennemaster, kabel, pluggar, ferrittar og anna slikt. ChrisTech var som vanleg til stades med eit bra utval av radioar (mest VHF/UHF) og anna utstyr, god energi og handelsglede. NorWorld deltok ikkje i år. Det tsjekkiske selskapet Mastrant deltok for første gong, med eit godt utval av barduner og anna utstyr til antenner og antennearbeid (tauverk, taljer, blokker, sjaklar, svivlar, krokar, klatreselar og liknande). Etter interessen å dømme hadde dei ein fin debut på Norsk Hammeeting.

På laurdagen hadde ChrisTech fått tak i den nye Icom IC-7300-transceiveren. Dette er ein SDR-radio som ser ut som ein vanleg radio med skjerm og ein del knappar. Radioen minner om ein liten IC-7600 eller IC-756 Pro I – III, men har trykkfølsom skjerm der ein styrer ein god del menyar, skiftar frekvens og anna slikt. Radioen har fått mykje merksemd fordi den blandar tradisjonell «knapperadio» med moderne SDR-teknologi og til ein grei pris. Den har også fått god omtale på eham.net, så det kan fort bli ein suksess når den kjem i vanleg sal i Norge i mai.

Årets salssuksess såg imidlertid ut til å vere programmerbare namneskilt av LED-lys, som ein svensk radioamatør selde. Utover laurdagen var det mange som gjekk rundt med horisontal rulletekst med kallesignal og namn i kraftige fargar. Det er ikkje til å nekte at dei var lettare å lese enn dei vanlege namneskilta som vi andre gjekk med.

Junkborda hadde allereie fredag kveld eit rikhaldig tilbod om brukt amatørutstyr til fine prisar. For den som hadde lyst på nye «oldies, but goodies», vart det mykje fint å velje i når alle seljarane var på plass laurdag morgon.

Antenneparken på køyretya på den velfylte parkeringsplassen viste tydeleg kven som var samla. Hammeeting-en er nok årets sterkaste konsentrasjon av køyrety med mykje meir enn kringkastingsantenner.

På laurdagen vart det for første gong i Norge skipa til prøve for dei amerikanske lisensklassane.  Ein norsk radioamatør med CEPT-lisens som skal være i USA (inkludert Alaska, Hawaii, dei andre amerikanske øyane og Puerto Rico), kan bruke sin norske lisens med eit amerikansk prefiks framom, t.d. W4/LA6VQ. Men dersom ein skal være fast busett der eller ønskjer eit amerikanskklingande kallesignal, så lyt ein ta amerikansk lisens. Skal ein køyre radio andre stader i verda, er det også ein del stader der ein lettare får lokal lisens dersom ein har amerikansk lisens enn om ein har CEPT-lisens. Underteikna tok dei tre lisensprøvene som ei utfordring, også fordi redaktøransvaret for læreboka vår forpliktar litt. Prøvene gjekk fint, så det vert nok ein amerikansk Amateur Extra Class-lisens når FCC får handsama prøvene. For dei som har lyst til å prøve seg, vert det truleg skipa til nye prøver på Hammeeting i 2017. Det er berre å komme i gong med lesing og oppgåveløysing.

Føredraga på laurdagen var interessante og vanskelege å velje mellom, men med ein klar vinnar. Dipper DX Group si forteljing frå den nyleg avslutta DX-pedisjonen til Cocos Keeling (VK9CK) var overfylt og minst like varm som tropeøya i det austlege Indiahavet, med pile-up langt ut på gangen. LA DX Group og LA Contest Club heldt også årsmøtene sine under Norsk Hammeeting, utan den minste dramatikk.

Festmiddagen gjekk som vanleg av stabelen laurdag kveld, med god stemning og ein liten vitseduell mellom Gudbrandsdalen og Nordmøre. LA3TR Thor-Ole og LA9ZGA Odd Ragnar bytte på humørspreiinga, godt innanfor alle sømmelege grenser. Under middagen var det også ordenspromosjonar i Den Gyldne Nøkkels Orden. LA5OM Steinar vart slegen til riddar for mange års innsats på mange frontar. Sidan LA4BBA Kåre ikkje hadde høve til å komme til Norsk Hammeeting, hadde han allereie torsdagen før blitt slegen til kommandør i heimen sin i Larvik, m.a. for sin gode innsats som redaktør av QST-LA gjennom 26 år.

QST-LA på søndagen gjekk frå Gardermogruppen sin stasjon i Letohallen som vanleg er under Norsk Hammeeting.

NRRL si generalforsamling var innkalt til søndag føremiddag. Ved innleiinga mintes generalforsamling dei av våre radiovener som hadde lagt ned nøkkel og mikrofon siste året. Mellom dei vi mintes med eit stille minutt, var dessverre også vår eigen Jan LA4CQ som gjekk bort få dagar før. Generalforsamlinga gjekk elles utan større dramatikk, som vanleg med litt forvirring rundt avrøystingar og kva som vart vedteke, men til slutt fekk ein klarlagt kva som var kva, og røysta for og mot det som skulle røystast over. Eir forslag om ei enklare ordning ved val av NRRL-styret vart vedteke, medan eit forslag om å fryse NRRL-kontingenten vart nedstemt.

Frå Bergensgruppen var vi noko færre deltakarar i år, så det er plass til fleire neste år. Norsk Hammeeting og generalforsamlinga er ein fin og triveleg møtestad med godt høve til å oppdatere seg på kva som rører seg, helse på kjentfolk, høyre interessante føredrag, kjøpe og selje nytt og gammalt. I tillegg kan du vere med å gje innspel og bestemme kva som skal skje i norsk amatørradio. Eg er der nok neste år også.

73 de Frode LA6VQ

13 04, 2015

Norsk Hammeeting – godt møte og gode tilbakemeldingar på læreboka

By |2015-04-24T19:18:18+00:0013.4.2015|Nyheter|

Norsk Hammeeting fann stad 10.-12. april 2015 i Letohallen på Dal ved Gardermoen. I år var det litt færre av Bergensgruppen sine medlemmer som tok turen, men LA1TNA Per Dagfinn med XYL, LA5KTA Tor Olav og LA8GV Ola Johan var i alle fall mellom dei eg observerte mellom dei mange radioamatørane som hadde teke turen.

På parkeringsplassen utanfor Letohallen fortalde den frodige antenneparken på bilane at det var radiofolk som møttest. Den frodigaste bilen eg såg hadde fem antenner på tak og bakre støytfangar. Ein 30 meter høg mobilkran med vertikalantenne i toppen og multibanddipolar midt på gjorde det synleg for alle langs E6 at det føregjekk noko spesielt. Stasjonen i Letohallen var aktiv under heile Hammeeting-en, i tillegg til at LA1C sende QST-LA søndag 12.4. derifrå.

Seminar
Som vanleg var seminarprogrammet på laurdagen spekka med interessante føredrag om mange av dei emna som utgjer amatørradio: teknikk, SDR, operasjon, fjernstyring, EMC/EMI, contesting, DX-pedisjonar, naudsamband, internasjonale radiokonferanser, osb. Det einaste problemet med seminarprogrammet er alle dei interessante føredraga ein ikkje rekk over fordi dei kolliderer.

Den gode praten
I og utanfor messehallen gjekk radiopraten mellom gamle og nye kjende frå tidleg morgen til seine natta. Eyeball-QSO-ar med amatørar ein har snakka med på radioen, eller kanskje ikkje har snakka med på årevis, er i grunnen den aller kjekkaste delen av Norsk Hammeeting.

Kjøp og sal
Dei fleste austlandsbaserte seljarane av nytt radioamatørutstyr var der: ChrisTech, Eidolon, Norworld og Simarud-Permo, i tillegg til mange seljarar av ulikt brukt utstyr. For dei som er lette å freiste var det som vanleg lett å skilje seg av med pengar. For dei som hadde bestemt seg for å vere karakterfaste for å unngå å fylle shacken med endå meir kjekt utstyr, var det hardt å stå imot. Nokre av oss, m.a. underteikna, var jamvel så heldige å vinne i Hamlotteriet akkurat det vi hadde vurdert om vi skulle kjøpe. Det er lov å ha flaks, også i amatørradio.

Det er ikkje for sterkt å seie at Norsk Hammeeting 2015 var nok ei fin tilskiping frå Gardermogruppen si side.

Læreboka
Det har i grunnen ikkje vore så mykje å høyre om kva norske radioamatørar tykkjer om den nye læreboka som kom ut sommaren 2014. Sidan radioamatørar jamnt over er rekna som svært kompetente og tilsvarande tydelege i tilbakemeldingane, og i alle fall dersom noko ikkje held mål, har vi vel tort å tru at når det har vore stille, så er det fordi det ikkje har vore så mykje å kritisere. For oss som har vore involvert i den nye læreboka som kom ut sist sommar, var det likevel ekstra kjekt at svært mange av dei eg snakka med under Norsk Hammeeting hadde svært mykje godt å seie om boka og den innsatsen Bergensgruppen har lagt ned for at vi skulle få ei ny norsk lærebok. Dette gjaldt både røynde kurslærarar, nye radioamatørar som hadde brukt boka i si opplæring og radioamatørar som hadde hatt stor glede av å oppdatere kunnskapane sine, sjølv etter mange år på lufta.

Både læreboka og Bergensgruppen sin innsats vart trekte fram i NRRL-presidenten LA3PK Jan Helge si festtale som noko av det viktigaste som skjedde i NRRL i 2014 – vi fekk til og med ein eigen skål og applaus frå festlyden. På same måten vart læreboka trekt fram og rost under NRRL si generalforsamling. Eg nytta høvet til å takke for rosen på vegne av prosjektgjengen, samstundes som eg inviterte til konkrete tilbakemeldingar om ting som kunne forbetrast i boka. Eg tillèt meg også å minne om den utfordringa vi gav dei andre gruppene i Amatørradio nr 4-2014 om alt det andre læreverktyet som trengst i tillegg til ei lærebok, t.d. kursplansjar, oppgåver, lydbøker, nettbok, osb. Om fleire gjer ein god innsats, kan vi få endå fleire til å ta lisensen og komme på lufta, og den andre utgåva av læreboka kan bli endå betre enn den første.

Førsteopplaget på 500 lærebøker vart utseld frå NRRL no i vinter. Nytt opplag vart levert to dagar før Norsk Hammeeting, og meir enn femti bøker av det nye opplaget vart selde berre i løpet av helga.

Planen er at det neste opptrykk skal vere ei ny utgåve med pedagogiske forbetringar i høve til den første. Derfor kan eg love at det ikkje blir lenge før eg igjen kjem til å spørje Bergensgruppen sine medlemmer om ny innsats for å forbetre læreboka. I mellomtida har vi heldigvis ein del andre større og mindre prosjekt som vi kan konsentrere oss om.

LA6VQ Frode

13 04, 2015

LA1TNA Per-Dagfinn utnevnt til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden

By |2016-12-27T17:29:20+00:0013.4.2015|Nyheter|

LA1TNA Per-Dagfinn Green blir slått til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden av LA6XI Knut Heimdal, som like etter ble utnevnt til kommandør (Foto: LA4LN Tom V. Segalstad)

LA1TNA Per-Dagfinn Green blir slått til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden av LA6XI Knut Heimdal, som like etter ble utnevnt til kommandør.
(Foto: LA4LN Tom V. Segalstad)

Det var en stolt og smilende LA1TNA Per-Dagfinn Green som i nærvær av sin XYL Kirsten og mange feststemte amatørvenner, ble utnevnt til Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden under Norsk Hammeeting lørdag 11. april 2015. Per-Dagfinn ble utnevnt til ridder for sin innsats med nødsamband, opplæring av nye radioamatører, som oppleser av QST-LA på LA1C, for det radiohistoriske arbeidet i Foreningen Bergen Kringkaster og for innsatsen i NRRLs hovedstyre.

Ved ordenspromosjonen ble også LA8KV Kjetil Toresen utnevnt til ridder av DGNO for sin mangeårige innsats for VHF-radio. LA6XI Knut Heimdal ble forfremmet fra ridder til kommandør av DGNO for ikke mindre enn 50 års innsats for radioamatørsaken.

Vi gratulerer både Per-Dagfinn, Kjetil og Knut med vel fortjente utnevnelser.

Den Gyldne Nøkkels Orden (DGNO) er det høyeste personlige hedersbevis som kan tildeles av Norsk Radio Relæ Liga. DGNO kan tildeles personer som har ytt ekstraordinære tjenester til beste for og til fremme av radioamatørsaken. DGNO feirer 80 år i 2015, etter at den ble innstiftet av Oslogruppen av NRRL i 1935 og overtatt av NRRL i 1937.

Blant Bergensgruppens nåværende medlemmer vil LA1TNA Per-Dagfinn slutte seg til LA4HC Brynjulv Hansen og LA9FB Lars Hefte som også er riddere av Den Gyldne Nøkkels Orden, utnevnt hhv. i 1973 og 1975. Brynjulv og Lars er også æresmedlemmer av Bergensgruppen. LA3G Johan Rosenlund (SK 1989) ble utnevnt til ridder allerede i 1936 og til kommandør i 1981. Han var også medlem av ordenkollegiet i DGNO. LA6U Anton Bakke (SK 1990) ble utnevnt til ridder av DGNO i 1960 og til kommandør i 1974.

LA6VQ Frode

8 04, 2015

Bergensgruppen av NRRL leverer nytt opplag av læreboka

By |2016-12-27T17:29:22+00:008.4.2015|Kurs, Nyheter|

Bergensgruppen av NRRL har i byrjinga av april 2015 levert andre opplag av læreboka “Veien til internasjonal radioamatørlisens – Den nye radioamatørens ABC” til NRRL. Første opplag kom ut sommaren 2014 og vart ein stor suksess slik at NRRL vart utseld i vinter.

I andre opplag har vi retta nokre småfeil i figurnummerering, symbolbruk og trykkfeilar. Vi har også justert nokre upresise formuleringar. Boka vert tilgjengeleg i NRRL sin nettbutikk og under Norsk Hammeeting 2015 på Letohallen 10.-12. april 2015.

Frode Igland, LA6VQ
Redaktør

Informasjon om boka : http://www.la1b.no/abc/

[LINK]

NRRL sin nettbutikk https://nrrl.no/nettbutikk2 [LINK]

Norsk Hammeeting 2015  http://www.hammeeting.no [LINK]

 

Den_nye_radioamaorens_ABC

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"